ประวัติองค์เทพเจ้า

 
 
  กวนอู เล่าปี่ เตียฮุย ไต่ฮงโจวซือ
โป๊ยเซียนโจวซือ หวังต้าเซียน จี้กง ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว  
»   พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ »   พระมัญชุศรีบุ๋งซูโพธิสัตว์  
»   พระสมันตภัทรโพ้วเฮี้ยงโพธิสัตว์์ »   พระกษิติครรภ์ตี่จั๋งอ๊วงโพธิสัตว์
   
 
กลับไปหน้าแรก
ประวัติพุทธสมาคม
 
การไหว้
 
     
   
อักษรจีน: 文殊菩萨
ภาษาจีนแต้จิ๋ว: บุ๋งซู ผ่อสัก​
ภาษาจีนกลาง: เหวินซู ผูซ่า
(Wén​shū​ Pú​sà​)

สถานที่สักการะ:
ณ ประเทศจีน 

อู่ไถซาน (五台山)
เป็นขุนเขาทางทิศเหนือ อยู่ในมณฑลซานซี (山西) สูงจากระดับน้ำทะเล 3,058 เมตร
 
     
พระมัญชุศรีบุ๋งซูโพธิสัตว์ โดยรวมมีความหมายว่า "ประเสริฐยิ่ง มงคลยิ่ง หรือสวยงามยิ่ง" ซึ่งพระองค์เปรียบเสมือนองค์ แทนของพระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวง พระองค์จะทรงปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆ มากมายในฐานะของ ผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมเทศนา หรือเป็นผู้บรรยายธรรม หรือโต้ธรรมกับพระโพธิสัตว์ด้วยกัน หรือกับพระอร-หันต์สาวก


นิกายมหายานจะบูชาท่าน เพื่อความมีสติปัญญาดี รู้แจ้งในอรรถธรรมที่ลึกซึ้ง โดยพระปฎิมา หรือพระรูปของท่าน จะอยู่ใน ลักษณะที่ท่านกำลัง ประทับบนพญาราชสีห์สีเขียว แสดงถึงการประกาศธรรม หรือการแสดงธรรมที่เปี่ยมด้วยเดชานุภาพ มี
พระมหาปัญญาญาณที่ยิ่งใหญ่ ปราศจากอุปสรรค และมิมีผู้ใดปราดเปรื่องไปยิ่งกว่า 

 
รูปปั้นพระมัญชุศรีบุ๋งซูโพธิสัตว์  
ณ วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี ศรีราชา ชั้น 3


 

โดยพญาราชสีห์ที่ท่านทรงนั้น แสดงให้ เห็นถึงสัตว์ที่มีความกล้าหาญ ไม่ครั่น คร้านเกรงกลัวต่อสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น อุปมา ได้ดั่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ ที่ท่านไม่เกรงกลัวต่อ ความลำบาก, มาร หรืออุปสรรคใดๆ ทั้ง ปวง


ท่านทรงมีความเพียรวิริยะ แน่วแน่ ต่อ การโปรดตนเอง และผู้อื่น ให้ถึงพร้อม นอกจากนั้นแล้ว คราใดก็ตามที่พญา ราชสีห์คำราม เหล่าบรรดาสรรพสัตว์ น้อยใหญ่ ก็มีแต่จะขยาดหวั่นเกรง มิ กล้าออกมาต่อกร อุปมาได้ดั่งการประ- กาศพระสัจจะธรรม ของพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ ที่พระองค์ทรงมีความ เด็ดเดี่ยวมั่นคง ไม่มีความหวาดหวั่น พรั่นพรึง อันยังผลให้ การประกาศเผยแผ่ของเดียรถีย์ต้องอับแสง ลงด้วยพญาราชสีห์
นี้เอง ด้วยคุณลักษณะพิเศษนี้เอง นิกายมหายานจึงยกพญาราชสีห์ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของ “พระอาสน” ที่พระพุทธเจ้าทรง ประทับ และเรียกว่า “สิงหอาสน” ทั้งยังสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็น “พญาราชสีห์แห่งมนุษย์”

   
 
     
 
 
Share |
 
ปฏิทินกิจกรรม
แกลลอรี่
ติดต่อสมาคม
 

 

 
     
Copyright © 2018    พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ จีเพียวตั๊ว พ้งไล้ ซาจับอิกเซียวเกาะ ศรีราชา   สงวนลิขสิทธิ์
ถวายโดย บจ. พี. โอ. เอส. เทเลคอม (นายองอาจ ตรีกาญจโนทัย และครอบครัว) เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
Developed by: bumblebeez    Contact : webmaster