พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา
วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี
 
     
 
ประวัติพุทธสมาคม
ประวัติองค์เทพเจ้า
การไหว้
 

วิหารพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้

ศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์เทพ 8 เซียน หรือโป๊ยเซียน
โจวซือ ก่อกำเนิดเป็น วิหารพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา  โดยศิษยานุศิษย์ ได้อัญเชิญผงธูปศักดิ์สิทธิ์
จากศาลเจ้าปฐมต้นกำเนิดของ  องค์โป๊ยเซียนโจวซือ ประเทศจีน มายังประเทศไทย เพื่อให้สาธุชนที่ศรัทธา
ในองค์เทวะอาจารย์ ได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริ มงคล  พร้อมทั้งมีการประทับทรง เพื่อโปรด และช่วย เหลือสาธุชนทั่วไป

โดยนอกจากองค์โป๊ยเซียนโจวซือแล้ว   ทางพุทธ- สมาคมยังประดิษฐานองค์เทพเจ้ากวนอู, เล่าปี่, เตียวหุย, องค์ไฉ่สิ่งเอี้ย (เจ้าพ่อขุมทรัพย์) รวมถึง องค์พระศรีอริยะ-เมตไตร (ปู่กุยฮุกโจ้ว) ให้สาธุชนได้มาสักการะบูชาอีกด้วย

 

วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี

มหัศจรรย์เทวะบัญชาจากองค์โป๊ยเซียนโจวซือ ให้จัด
สร้าง"วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี" ขึ้น ณ พุทธสมา-
คมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พร้อมรูปหล่อ
องค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์  ท่านั่งประทาน
พร เนื้อสีทอง 18 เค  องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 4
พระองค์ ได้แก่                                                 

1)
  พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ ปางประทานพร
  ขนาด 12.69 เมตร พร้อมลูกศิษย์ชาย-หญิง
2)
  พระมัญชูศรีบุ่งซูโพธิสัตว์  ขนาด 3 เมตร
3)
  พระสมันตภัทรโพ้วเฮี้ยงโพธิสัตว์  ขนาด 3 เมตร
4)
  พระกษิติครรภ์ตี่จั่งอ๊วงโพธิสัตว์  ขนาด 3 เมตร


และประทานชื่อให้ว่า "ไท้ก๊กสี่ไต่เมี่ยซัว" ในภาษาแต้จิ๋ว หรือ "ไท่กั๋วซื่อต้าหมิงซาน" ในภาษาจีนกลาง ซึ่งแปลว่า "วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี แห่งประเทศไทย" เป็นวิหารแห่งแรกที่มีพระโพธิสัตว์ถึง 4 พระองค์ ถือเป็นสถานศักดิ์ สิทธิ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีองค์พระใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย

โดยการนี้ ได้ให้ศิษยานุศิษย์เดินทางไปอัญเชิญผงธูปศักดิ์สิทธิ์ ยังปฐมต้นกำเนิด พระโพธิสัตว์สี่ธรรมคิรี หรือที่รู้จักกันใน
นาม "สี่ไต่เมี่ยซัว หรือ ซื่อต้าหมิงซาน" ประเทศจีน ซึ่งเป็นสถานที่สถิตของพระโพธิสัตว์สี่องค์ ได้แก่

พระอวโลกิเตศวรกวนอิม
ณ โผ่วท้อซัว (ผู่ถัวซาน)
หรือ ที่รู้จักกันในนามว่า
“เจ้าแม่กวนอิม”
พระมัญชูศรีบุ่งซู 
ณ โหงวไท้ซัว (อู่ไถซาน)
พระสมันตภัทรโพ้วเฮี้ยง
ณ ง้อไบ้ซัว (เอ๋อเหมยซาน)
พระกษิติครรภ์ตี่จั่งอ๊วง
ณ กิ้วฮั้วซัว (จิ่วหัวซาน)

 

นอกจากนี้ ทางพุทธสมาคมฯ ยังได้อัญเชิญผงธูปศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าปฐมต้นกำเนิดของเทวะอาจารย์อีกหลายองค์ จากประเทศจีน มายังประเทศไทย อันมี

1) องค์อึ้งไต่เซียน   2) องค์ไต่ฮงโจ้วซือ
 
   
 
 • ศาลเจ้าเชียะซ้งซื้อ ณ เกาะฮ่องกง ประเทศจีน
 • วัดอึ้งไต่เซียนเกง ณ กิมฮั้ว ประเทศจีน
 • ศาลเจ้าอึ้งไต่เซียนซื่อ ณ มณฑลกวางโจว
  ประเทศจีน
 •    
  ศาลเจ้าไต่ฮงโจ้วซือ
  ณ เตี๋ยะเอี้ย ฮั่วเพ้ง ประเทศจีน
           
  3) ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว   4) พระอรหันต์จี้กง
   
     
   
  สุสานซักบ้อเซียน
  ณ เตี๋ยะเอี้ย ห่งกั่ง ประเทศจีน
     
  วัดจิ่งฉือ
  ณ หังโจว ประเทศจีน


  ทั้งนี้ เพื่อให้สาธุชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยได้มากราบสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศจีน


   
  ปฏิทินกิจกรรม
  แกลลอรี่
  ติดต่อสมาคม
   
   

   
   
   
  Copyright © 2018    พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ จีเพียวตั๊ว พ้งไล้ ซาจับอิกเซียวเกาะ ศรีราชา   สงวนลิขสิทธิ์
  ถวายโดย บจ. พี. โอ. เอส. เทเลคอม (นายองอาจ ตรีกาญจโนทัย และครอบครัว) เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
  Developed by: bumblebeez    Contact : webmaster