ประวัติองค์เทพเจ้า

 
 
  กวนอู เล่าปี่ เตียฮุย ไต่ฮงโจวซือ
โป๊ยเซียนโจวซือ หวังต้าเซียน จี้กง ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว  
»   พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ »   พระมัญชุศรีบุ๋งซูโพธิสัตว์  
»   พระสมันตภัทรโพ้วเฮี้ยงโพธิสัตว์์ »   พระกษิติครรภ์ตี่จั๋งอ๊วงโพธิสัตว์
   
 
กลับไปหน้าแรก
ประวัติพุทธสมาคม
 
การไหว้
 
     
   
อักษรจีน: 观世音菩萨
ภาษาจีนแต้จิ๋ว: กวงซีอิม ผ่อสัก
ภาษาจีนกลาง: กวนซื่อยิน ผูซ่า
(Guān​shì​yīn​ Pú​sà)

สถานที่สักการะ:
ณ ประเทศจีน 

ผู่ถัวซาน (普陀山)
เป็นขุนเขาทางทิศตะวันออก อยู่บนเกาะโจวซาน (舟山岛) นอกชายฝั่งทะเลของ มณฑลเจ้อเจียง (浙江) สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 284 เมตร
 
   


แต่เดิมนั้นพระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ มีพระนามเรียกว่า "กวงซีอิม" ในสำเนียงแต่จิ๋ว หรือ "กวนซื่อยิน" ในสำเนียง จีนกลาง  ตามการอ่านออกเสียงทับศัพท์ของภาษาจีนคำว่า   观世音  ซึ่งมาจากคำว่า “อวโลกิเตศวร” หรือที่พระอาจารย์ กุมารชีพให้ความหมายว่า “ผู้เพ่งกระแสเสียงแห่งสัตว์โลก”

ต่อมาเนื่องจากในรัชสมัยราชวงศ์ถัง อักษรคำว่า “ซี หรือ ซื่อ” นั้น ไปตรงกับพระนามของพระเจ้าจักรพรรดิถังไท่จง คือ “หลี่ซื่อหมิน” จึงได้ตัดคำว่า “ซี” ออก เหลือเพียงแต่ “กวนอิม”  ภายหลังพระถังซำจั๋ง หรือพระเฮี่ยนจัง ซึ่งเชี่ยวชาญใน ด้านภาษาสันสกฤต และภาษาจีน จึงได้ตั้งความหมายของกวนอิมใหม่เป็น “กวนจือไจ๋” ซึ่งแปลว่า “ผู้เพ่งโดยอิสระ” แต่ โดยทั่วไป ผู้คนก็ยังคงนิยมออกพระนามของท่านว่า “กวนอิม” อยู่

 
รูปปั้นพระโพธิสัตว์ และศิษย์ชาย-หญิง
ณ วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคิรี ศรีราชา ชั้น 3

 

พระกวนอิม เป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่มีสมญาว่า "มหาเมตตา มหากรุณา" เพราะพระองค์ท่าน เป็นพระมหาโพธิสัตว์องค์ หนึ่ง ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเป็นอันมาก ท่าน สามารถนิมิตนิรมาณกายไปโปรดสัตว์ยังโลกอื่นๆ มากมาย ไม่ว่าจะนิรมาณกายเป็นนาค เพื่อไปโปรดนาคที่โลกนาค, นิรมาณกายเป็นเทพ เพื่อไปโปรดเทพยังสวรรค์ หรือ นิรมาณกายเป็นเจ้าแม่กวนอิม มาโปรดผู้คนยังโลกมนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว พระกวนอิมยังทรงสามารถประทาน อภัย หรือช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ภัยได้อีก 16 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย อุทกภัย โจรภัย ฯลฯ

พระกวนอิมนั้น ถือเป็นพระมหาโพธิสัตว์ ที่ชาวจีนนับถือมาก โดย นอกจากตามวัดจะมีรูปท่านอยู่ด้วยแล้ว โบสถ์ที่สร้าง เพื่อบูชาท่านโดยเฉพาะ ก็มีอยู่มากมาย ซึ่งรูปของพระกวน อิมที่เราเห็น ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเพศหญิง ซึ่งแท้ จริงแล้ว รูปเพศหญิงนี้ เป็นเพียงนิรมาณกายหนึ่ง ในจำนวน 32 กายของพระกวนอิมเท่านั้น หาใช่ว่าพระกวนอิมเป็นเพศ หญิงไม่

การขอพรให้ พระกวนอิมทรงเมตตากรุณาปลดทุกข์ภัยให้ ก็เพียงตั้งจิตศรัทธาให้มีสมาธิ ระลึกถึงท่าน แล้วสวดเจริญ พระคาถาบทสรรเสริญพระคุณของเจ้าแม่กวนอิม (3,
5 หรือ 9 จบ) ดังนี้

 
“   นำโมไต่ซือ ไต่ปุย กิ๊วโค่ว กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวงซีอิมผู่สัก ( กราบที่ 1 )
    นำโมไต่ซือ ไต่ปุย กิ๊วโค่ว กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวงซีอิมผู่สัก ( กราบที่ 2 )
    นำโมไต่ซือ ไต่ปุย กิ๊วโค่ว กิ๊วหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวงซีอิมผู่สัก ( กราบที่ 3 )

นำโมฮู๊ก  นำโมฮวบ  นำโมเจ็ง  นำโมกิ๊วโค่ว  กิ๊วหลั่ง  กวงซี้อิมผู่สัก  ทั่งจี้โต  โอม
เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซำผ่อออ
เทียงหล่อซิ้ง  ตี่หล่อซิ้ง  นั้งหลี่หลั่ง  หลั่งหลี่ซิง  เจ็กเฉียก  ใจเอียง  ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออ  ปวกเยี๊ยะปอหล่อบิ๊ก
 ”  ( กราบ )

 


หรือ สวดเจริญพระคาถาบทพระมหากรุณาธารณีสูตร ดังนี้
        (แกะบทสวดภาษาไทย โดย 陈玉琼)
“   
โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว  (3 จบ)
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (3 จบ)

นำ  มอ ฮัน ลาย   ตัน หนา   ตัว ลา ยา เหย่  
หน่ำ มอ    ฮอ ลี เย    ผ่อ ลู เจีย ตี  
สุพ พอ ลา เย   ผ่อ ที สัต ตอ พอ เย    หม่อ ฮอ สัต ต่อ พอ เย
หม่อ ฮอ เจีย    ลู นี เจีย เหย่    อัต    สัพ พอ ลา ปา เฮ
ซู ตั๋น หนา ตัน เสียะ

หน่ำ มอ ซิก เจีย ลี ตอ   อี หม่ง ฮอ เลีย ผ่อ ลู เจีย   ติ สึ ฝุ หล่าย   
ลิง ตอ พอ   นำ มอ    หน่า หล่าย จิง จี ฉือ
หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม    สัพ ผ่อ ฮอ ตา โตว    
สุพ พอ ออ ซี หยู่ว    สะ พอ    สะ ตอ    นำ มอ พ้อ
สะ ตอ นำ มอ พอ   เจ หม่อ หั่ว   เตะ โต่ว   ตั้น จือ ทา   

นำ มอ พอ หลู่ ซือ    ลู เจีย ติ    เจีย ลู ติ๊   
อี ซี่ ลี   หม่อ ฮอ ผู่ ที สัพ ผ่อ   สัพ ผ่อ   สัพ ผ่อ
มอ ลาย มอ ลาย    มอ ซี มอ ซี   ลี ต่อ หยู่ว
จยี ลู จยี  ลู เจีย มง   ตู ลู ตู ลู   ฟัด ซะ เย ติ

มอ ฮอ   ฟัด ซะ เย ตี    ตอ ลาย ตอ ลาย
ตี ลี ลี    สึ ฝุ ลาย เย    เจอ ลาย เจอ ลาย
มอ มอ ฟัด มอ ลาย    หมก ติ ลี
อี ซี อี ซี   เซิง นา เซิง นา   ออ ลาย เซิง
ฮัว ลาย เซอ ลี    ฝั่ด สา ฟัด ซา   หั่ว หล่าย   

เซ่อ เย    ฮู ลู ฮู ลู   มอ หล่าย   ฮู ลู ฮู ลู ฉวี ลี   
ซา หล่าย   สา ล่าย   ชี ลี ชี ลี    ซู ลู ซู ลู
ปุ ติ เย    ปุ ติ เย๊   ปุ ถ่อ เย   ปุ ถ่อ เหย่
มี ติ ลี เย    นา ลาย จิง จี   จือ ลี   เสอ นี หน่า

ผ่อ เหย่ มอ นา    สัพ ผ่อ ฮอ    สึ ตอ เย
สัพ ผ่อ ฮอ   หม่อ ฮอ สึ ต่อ เย   สัพ ผ่อ ฮ้อ
สึ ตอ เย    สึ ฝุ หล่าย เหย่   สัพ ผ่อ ฮอ
นา ลาย จิน จือ    สัพ ผ่อ ฮอ    มอ ลาย นา ลาย
ซัพ ผ่อ ฮอ    สึ ลาย เซิง ออ โม เจ เหย่

สัพ ผ่อ ฮอ    สัพ ผ่อ ม้อ ฮ้อ ออ สึ ตอ เย   
สัพ ผ่อ ฮอ    เจอ   เจ ลาย ออ สึ ตอ เย    สัพ ผ่อ ฮอ
ว้อ ต้อ มอ เจ สึ โตว เย่    สัพ ผ่อ ฮอ
นา ลาย จิง จื้อ   ฮวน เจีย ลาย เย    สัพ ผ่อ ฮอ
มอ ฮอ เย สึ เจีย   ลาย เย   สัพ ผ่อ ฮอ


หน่ำ หม่อ หั่น นาย ตัน  ลา โตว ลา ยา เหย่
นำ มอ ออ ลี เย   ผ่อ ลู เจีย ติ   สุพ ผ่อ หล่า เย
สัพ ผ่อ ฮอ    อั่น ซือ เตียน โต้ว   มัน ตอ ลา
ต๋วน ตอ เย สัพ ผ่อ ฮอ
"


เมื่อจบ ให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์เจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านทรงทราบ
และเมตตาปลดทุกข์นั้นตามเสียงที่เราตั้งจิตภาวนา


ดาวน์โหลด
  บทพระมหากรุณาธารณีสูตร
(ไต่ปุยจิ่ว - ทิเบต)

ขนาด 6.92 MB
     
  บทพระมหากรุณาธารณีสูตร
(ไต่ปุยจิ่ว - เด็ก)

ขนาด 6.31 MB

 

   
 
     
 
 
Share |
 
ปฏิทินกิจกรรม
แกลลอรี่
ติดต่อสมาคม
 
     
 
     
Copyright © 2018    พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ จีเพียวตั๊ว พ้งไล้ ซาจับอิกเซียวเกาะ ศรีราชา   สงวนลิขสิทธิ์
ถวายโดย บจ. พี. โอ. เอส. เทเลคอม (นายองอาจ ตรีกาญจโนทัย และครอบครัว) เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
Developed by: bumblebeez    Contact : webmaster